5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مرد دستگیر شد برای دوربین pinhole در توالت NTU

پلیس سینگپور یک مرد 21 ساله را به دلیل دخالت مشکوک خود در پرونده ای که در آن یک دوربین پین هول در یک توالت معلول در دانشگاه تکنولوژیک Nanyang یافت شده است، دستگیر کرد. پلیس اعلام کرد یک زن 58 ساله در هفته گذشته گزارش داد که یک دوربین پین هاله در توالت پیدا شد. کانال NewsAsia می داند که دوربین توسط یک پیمانکار خدمات چاپ زن کشف شده است که موضوع را به مدیریت مدرسه آورده است. پس از انجام تحقیقات و تحقیقات، افسران پلیس Jurong پلیس هویت مرد و آرن