5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آسه آن نیاز دارد که "منطقه موثر و مرکزی" در منطقه باقی بماند: PM Lee

سینگپور آسه آن باید به سختی ادامه دهد تا یک بازیکن موثر و مرکزی در منطقه باقی بماند. سخنگوی نخست وزیر لی Hsien Loong در روز سه شنبه 13 مارس سخنرانی اصلی را در موسسه تحقیقاتی ISEAS موسسه یوسف عشاق انجام داد. آقای لی اشاره کرد که سال های 1960 زمانی بود که آسه آن و ISEAS شکل گرفت دنیایی بسیار متفاوت از قرن بیست و یکم بود. جنگ سرد مدتهاست که او گفته است و امروزه جنوب شرقی آسیا عمدتا صلح آمیز و پایدار است اما وی افزود که همیشه نقاط ضعف و مشکالت دشواری برای مقابله با آن وجود دارد. همچنین وجود دارد