30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

3 نوجوان در طی سری اقدامات حادثه رانندگی در طول مسیر سرنگون دستگیر شدند

پلیس در روز دوشنبه روز 12 مارس گزارش داد که سه نوجوان زیر سن 17 تا 19 ساله در طی یک سری از اقدامات اسارت و سرقت در حوضه Serangoon Road دستگیر شده اند. این پلیس در روز یکشنبه گزارشی دریافت کرد که کرکره های غلتکی یک فروشگاه جواهرفروشی در کنار رودخانه سرنگون پلیس در همان روز پلیس همچنین دو گزارش مشابه از عالئم سوختگی کشف شده در درب های یک طلسمس را به دست آورد و لباس