30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

مردی که دختر باردار دختر نوجوان را دوبار آموزش آموزش اصلاح طلب می کند

سینگپور در سال 2016، یک پدر نوجوان به مدت 24 ماه محکوم به اعدام دختر 14 ساله خود شد و پسر نوزادش را در آستان? پدر و مادرش با یادداشت ناشناس ترک کرد. یک سال بعد او مجددا به خاطر بازجویی از رابطه جنسی با همان دختر که تصور می شد دوباره و تولد یک پسر بچه دیگر پدر دو نفر در حال حاضر 21 به محکومیت در مرکز آموزش اصلاح مربی RTC در سه شنبه 13 مارس محکومیت او را به یک تعداد از نفوذ جنسی از یک فرد محکوم کرده است او نمی تواند به دلیل گنگ نام در حالی که او در ماه مه سال 2016 مشغول به کار بود پسر پرسید: